Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting - Phần 2

Up File Lên Hosting – Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting – Phần 2


Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting – Phần 2

Up File Lên Hosting

Trong bài này Skygate sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting. Chúc các bạn thành công!

you search:

Up File Lên Hosting

Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting – Phần 2

2 thoughts on “Up File Lên Hosting – Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting – Phần 2

 1. Thầy ơi thầy có cách nào khắc phục được không ạ? Em đã làm theo như thầy rồi nhưng sau khi hoàn thành thì nó chuyển sang dạng xxx/wp-admin/install.php. Mất bao nhiêu công làm trang web trên host rồi giờ chẳng nhẽ lại phải làm lại từ đầu 🙁 mong sớm nhận được sự trợ giúp của thầy.

 2. Cho em hỏi lỗi này là lỗi gì vậy ạ?
  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at [email protected]shopinquatangonline.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *